Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2014

Kotna
2377 8f0c
Kotna
6220 a38b
Reposted fromgifz gifz viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
Kotna
Kotna

February 17 2014

Kotna
Kotna

Kamil Stoch, double Olympic Champion

15.02.2014

Reposted fromdobby dobby vialaluna laluna
6061 742f

kissedbyatroll:

I love how he just catches her

Reposted fromtayfun tayfun vialaluna laluna
Kotna
6968 6ef7
Reposted fromadamkrk adamkrk vialaluna laluna
Kotna
Kotna
Kotna
Kotna
WEZWANIE.

Nie przychodź do mnie w jasny dzień,
W poranek róż majowy,
Nie przychodź do mnie w jasny dzień,
Bo ci na drogę padnie cień
Mej cichej, smętnej głowy...

Ale przyjdź do mnie w chmurny czas,
W jesienne mroczne rano,
Ale przyjdź do mnie w chmurny czas,
Niech blade niebo skryje nas
W swą płachtę z mgły utkaną.

Nie przychodź do mnie w szczęścia dnie,
W jutrzenne życia zorze,
Nie przychodź do mnie w szczęścia dnie,
Gdy dłoń i serce kwiaty rwie,
A ust puharem — morze.


Ale przyjdź do mnie w zmierzch i w noc,
Gdy rosa pada chłodna,
Ale przyjdź do mnie w zmierzch i w noc,
Kiedy się życia wytli moc,
A dusza wyschnie do dna...

Ale przyjdź do mnie wpośród dum,
W rozmyślań wielką ciszę,
Ale przyjdź do mnie wpośród dum,
Gdzie czarnych sosen szmer i szum
Mogiłę mą kołysze...

Kotna
Love means never having to say you're
sorry.
Kotna
5140 4522
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaluna laluna
Kotna
4753 cd3f
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose vialaluna laluna
Kotna
4795 3b95
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose vialaluna laluna

February 13 2014

Kotna
0299 7ca4 500
Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
9094 3f9e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl